Levou Zadní

Webový nástroj pro výuku češtiny

Vytvořili jsme tento projekt na zakázku neziskové organizace META, o.p.s., díky finanční podpoře od The Velux Foundations a Nadace pojišťovny Kooperativa. Aplikace je určena pro výuku cizinců, zejména ukrajinských dětí a mladých lidí, kteří se, ať už samostatně či s pomocí svých učitelů, vzdělávají v češtině.

Náš webový nástroj prošel dvěma fázemi. V první etapě jsme ve zkráceném čase integrovali všechny požadované funkce. Ve druhé fázi společnost META svěřila navržení designu svému designérovi, a náš úkol byl tento design začlenit do již existující aplikace, aby harmonizoval s ostatními službami společnosti META.

Aplikace je postavena na flexibilní architektuře, což umožňuje, aby veškerý obsah byl tvořen metodiky bez nutnosti zasahovat do kódu. Při našich počátečních setkáních s klientem jsme zvažovali využití stávajících aplikací, jako je Moodle, ale ty byly odmítnuty kvůli jejich komplexnosti a chybějícím funkcím, zvláště s ohledem na plánovaná rozšíření. Jedním z těchto rozšíření je kariérový modul, jenž má podpořit studenty v jejich profesní orientaci.

Aplikace je strukturována do tří modulů – pro metodiky, učitele a studenty.


Modul pro metodiky

Tento segment je speciálně navržen pro metodiky z META, kteří koordinují strukturu a obsah kurzu. V rámci tohoto modulu vytvářejí lekce, do nichž zařazují různá cvičení a online testy. Metodici zde definují otázky, skóre a další parametry.
Jedním z hlavních úkolů bylo integrovat výuková videa online. Po důkladné analýze jsme se rozhodli pro využití platformy YouTube jako úložiště těchto videí a vložení iframe kódů do cvičení. Toto řešení nám umožnilo ušetřit místo na serverech a zajistilo plynulé streamování obsahu. Navíc tato videa lze snadno sdílet a propagovat mimo aplikaci Levou Zadní.
Ke cvičením je přidána sekce pro sledování pokroku studentů. Díky tomu je k dispozici souhrnný přehled o úspěšnosti studentů při vyplňování cvičení, což umožňuje efektivní evaluaci jejich výsledků.


Modul pro učitele

Učitelé hrají klíčovou roli v procesu výuky češtiny a stávají se opěrným bodem pro cizince, kteří usilují o integraci do společnosti. Proto aplikace nabízí učitelům možnost vytvořit si vlastní účet, v rámci kterého si mohou definovat své třídy a zvát do nich své studenty. Tento online nástroj pak slouží jako doplňková platforma k prezenční výuce, kde mohou studentům přidělovat cvičení jako domácí úkoly, čímž podporují jejich jazykové dovednosti mimo tradiční vyučování.
Pro efektivní sledování výkonu nabízí aplikace učitelům přehledné statistiky o úspěšnosti jednotlivých studentů v rámci všech lekcí. Samozřejmě učitelé mají i možnost si cvičení vyzkoušet, ať už poprvé nebo opakovaně.


Modul pro studenty

Webová aplikace je navržena tak, aby podporovala jak studenty vedené učitelem, tak samostatně studující. Tím se rozšiřuje spektrum potenciálních uživatelů a napomáhá k hlavnímu cíli společnosti META při návrhu této aplikace, kterým je rozvoj komunikace cizinců v češtině. Studenti mají přístup k aktuálním i minulým cvičením, mohou sledovat svůj pokrok a hodnotit svou dosavadní úspěšnost. Cvičení mohou opakovat, protože, jak známo, opakování je matka moudrosti. K podpoře studia je v aplikaci začleněna interní komunikace, skrze kterou si studenti mohou vyměňovat zprávy s učiteli, spolužáky nebo v případě samouků s metodiky.


Hlavní výzvy

Při vývoji aplikace jsme čelili několika výzvám. Nejkomplexnějším úkolem bylo navrhnout flexibilní architekturu schopnou odpovídat na aktuální i budoucí potřeby klienta. V první fázi vývoje jsme proto pravidelně konzultovali návrh jak online, tak osobně, hodnotili aktuální postupy a diskutovali o možných modifikacích zadání. Další otázkou byla optimalizace provozu aplikace. Klient neměl vlastní IT kapacity pro správu a nastavení serverů, proto jsme se ujali iniciativy. Doporučili jsme připojit se k programu Microsoft Nonprofit, určeném pro neziskové organizace, který umožňuje využití Microsoft Azure cloudu. Díky velkorysému přístupu Microsoftu je nyní celý provoz aplikace zabezpečen prostřednictvím platformy Azure, eliminujíc tak potřebu vlastního hardware či nákladů na jiné cloudové služby.


Metodika

Protože nebylo možné na začátku vývoje pokrýt všechny scénáře využití aplikace a ani nebylo žádané vše předem přesně definovat. V souladu s klientem jsme proto zvolili metodiku Kanban, jež nám poskytovala dostatečnou flexibilitu pro adaptaci změnových požadavků, a to jak v počáteční fázi vývoje MVP (Minimum Viable Product), tak i v pozdějších fázích po nasazení a během poskytování podpory. Tuto pružnou metodiku upřednostňujeme právě kvůli schopnosti rychle reagovat na klientovy požadavky a efektivně migrovat nový kód do produkčního prostředí bez nadbytečné administrativy, kterou mohou mít jiné metodiky, např. Scrum.

Co říká náš klient o spolupráci

META o.p.s.
Nejlepší čas začít vývoj je dnes

Využijte našich zkušeností a nechte si vytvořit řešení, které vám pomůže splňovat vaše každodenní cíle a šetřit pracovní sílu.

Náplanujte si s námi schůzku zdarma

Kontakt

S čím se v Cube IT setkáváme

Jakým způsobem čelíme výzvám a jak je řešíme